strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudow± w metodologii „zaprojektuj i wybuduj” Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obszarze OIT oraz rozbudow± i modernizacj± w metodologii „zaprojektuj i wybuduj” SOR z l±dowiskiem dla śmigłowców

Numer sprawy : 43/IF/2014

Wartość zamówienia : poniżej 134.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2014-07-03 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2014-07-03 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2014-06-04

Tre¶ć ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajduj± sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naci¶nij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaci±tka Jezus

Designed by DarK @ 2005